Aanvulling

Aanvulling algemene transportvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden als aanvulling op de algemene transportvoorwaarden. De voorwaarden blijven vatbaar voor eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

Vervoerde goederen

TP&H aanvaardt in principe alle soorten goederen, met uitzondering van fondsen, effecten,
persoonlijke effecten (tenzij anders overeengekomen) , tabakswaren, alcohol (tenzij anders
overeengekomen), sieraden, voertuigen, edelmetalen en waarden, kunstvoorwerpen en culturele
goederen, verhuisgoederen, accijnsgoederen, levende dieren en gevaarlijke goederen van klasse 1, 2
(tenzij LQ), 6.2 en 7 (ADR).

Tariefberekening volumineuze goederen

Het transport van volumineuze goederen wordt op basis van de volgende gegevens aangerekend:
1m3 = 333 kgs en 1 laadmeter = 1750 kgs.

Verpakking / merken

Alle te transporteren goederen dienen transportwaardig te zijn verpakt.
Elke colli van een zending moet voorzien zijn van de nodige duidelijke kentekens, zoals bv. adressen,
nummers, symbolen; oude kentekens moeten verwijderd of onleesbaar zijn gemaakt.
Voor schade ontstaan ten gevolge van onvoldoende verpakking is de opdrachtgever
verantwoordelijk.
De ruil van verpakking (europaletten, gitterboxen, enz.) geschiedt enkel na uitdrukkelijke schriftelijke
opdracht en voor rekening van de opdrachtgever. Bij ruil zal een toeslag aangerekend worden.

Schadeclaim

Elke schade dient onmiddellijk schriftelijk aan TP&H meegedeeld te worden.
TP&H kan een schadeclaim slechts in behandeling nemen, indien aan de volgende voorwaarden werd
voldaan:
· Zichtbare schade moet uiterlijk op het ogenblik van de aflevering op de leverbon vermeld
zijn;
· Onzichtbare schade moet binnen 7 dagen na de aflevering (zon- en feestdagen niet
inbegrepen) per aangetekend schrijven aan TP&H gemeld worden.
Algemene bemerkingen zoals “niet gecontroleerd” of “onder voorbehoud” worden niet aanvaard als
voorbehoud.
Bij verzuim door de ontvanger van deze regels, geldt dat de eventuele ontstane schade ontstaan is na
aflevering.

Documenten

Voor een correcte uitvoering van uw opdrachten moeten wij beschikken over volgende documenten:
· Schriftelijke transportopdracht
· Informatie over de zending: adressen, nummers, aantal colli, aard en inhoud van de colli, en
alle andere noodzakelijke gegevens.
TP&H wijst elke verantwoordelijkheid af voor vertragingen of schaden, die voortvloeien uit het
onjuist of onvolledig invullen van deze documenten. Voor het eventueel opstellen van speciale
documenten vraagt TP&H een toeslag.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

De gepubliceerde tarieven gelden per individuele opdracht en uitsluitend bij vrachtbetaling in België.
Deze tarieven zijn exclusief BTW, invoerrechten, accijnzen en andere heffingen van overheidswege,
die door ons voor U worden voorgeschoten en waarvoor een voorschotprovisie wordt aangerekend.
Onze facturen dienen volledig te worden betaald ten laatste 30 dagen na factuurdatum, indien niet
anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid voor kosten

Facturatie gebeurt volgens de instructies van de opdrachtgever en op basis van de
leveringsvoorwaarden.
De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor alle kosten, indien de afzender of ontvanger in gebreke
blijft.

Transportverzekering / goederenverzekering

Bijkomende transport- of goederenverzekering kan bekomen worden op aanvraag, volgens te
verzekeren risico.

Speciale opdrachten

De in de tarieven vermelde prijzen gelden enkel voor normale opdrachten.
Voor speciale opdrachten zoals:
· Afhalingen/leveringen buiten de normale kantooruren
· Afhalingen/leveringen van/naar beurzen en tentoonstellingen, havens, schepen,
voetgangerszones, inkoopcentra, bergstations of privaatadressen
Dient u vooraf TP&H te raadplagen.

Controle

Kosten die voortvloeien uit controles uitgevoerd door de overheid (zoals douaneadministratie)
worden volgens uitgave in rekening gebracht.

Transittijden

De in de tijdschema’s vermelde transittijden gelden enkel als richtlijn en worden niet gegarandeerd.

Vervoervoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking

De transportopdracht is onderworpen aan de CMR-voorwaarden (verdrag betreffende de
overeenkomst tot internationaal vervoer over de weg) behalve in die gevallen dat wettelijke
voorschriften anders bepalen. Artikel 24 en 26 van de CMR-voorwaarden worden niet toegepast.
Met name bij gevallen genoemd onder artikel 8 en 9 van deze voorwaarden (COD/DAD) zijn bij in
gebreke blijven van TP&H de artikelen 11 en 21 van de CMR van toepassing.
Rechtspraak en rechtbanken volgens de CMR-voorwaarden artikel 31 en 33.